Oznámení protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů

Whistleblowing označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů), podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení dle Směrnice je oprávněna učinit pouze fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči KAVX dozví o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z oblastí, uvedených dále v bodě 3. Souvislost s prací nebo jinou obdobnou činností je dána tehdy, pokud se oznamovatel o protiprávním jednání dozvěděl:

 • při výkonu práce pro KAVX (na základě pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr)
 • při výkonu práv spojených s účastí v právnické osobě s účastí KAVX nebo při výkonu funkce člena voleného orgánu v právnické osobě s účastí KAVX
 • při výkonu odborné praxe nebo stáže v KAVX
 • při výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s KAVX, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

Mezi oblasti, kterých se oznamované protiprávní jednání musí týkat, patří:

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby
 • produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 • veřejné zdraví
 • ochrana spotřebitele
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v KAVX, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má znaky trestného činu; má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie

Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti - ZDE.

Příjem oznámení je umožněn interně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému KAVX, a to jedním z následujících způsobů:

 • TELEFONICKY na čísle 722 991 081 (telefonické oznámení může být po přechozím odsouhlasení nahráváno)
 • OSOBNĚ příslušné odpovědné osobě dle sídla jednotlivých závodů KAVX, viz odstavec 7.
 • PÍSEMNĚ – EMAILEM, na emailovou adresu příslušné odpovědné osoby, viz odstavec 7.
 • PÍSEMNĚ – NA POŠTOVNÍ ADRESU příslušné odpovědné osoby, viz odstavec 7. Obálka s oznámením musí být označena viditelným nápisem: „ POZOR NEOTVÍRAT – Pouze k rukám příslušné osoby“ (uveďte její jméno dle bodu 7.).
 • ON-LINE ELEKTRONICKY vyplněním elektronického formuláře, na který budete přesměrováni prostřednictvím kliknutí na tento odkaz: ON-LINE OZNÁMENÍ.

Oznámení je možno učinit rovněž jeho uveřejněním, a to v případě, že:

 • v návaznosti na předchozí oznámení prostřednictvím komunikačních kanálů KAVX uvedených v bodě 4. nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření
 • nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení
 • není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení prostřednictvím komunikačních kanálů KAVX uvedených v bodě 4

Příslušná osoba provede předběžné posouzení toho, zda se jedná o oznámení podle Směrnice (zda spadá oznamované jednání pod oblasti vymezené Směrnicí), zda je dodržen tzv. pracovní kontext, o jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek/trestný čin/jiné protiprávní jednání) a zda postačuje oznamované jednání vyřešit interně. Pokud dojde příslušná osoba k závěru, že nejde o oznámení ve smyslu Směrnice, vyrozumí o této skutečnosti oznamovatele v zákonné lhůtě.

V některých případech může být nutné oznámení postoupit orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

Příslušná osoba informace uvedené v oznámení prošetří a doporučí, pokud je to možné, přijetí nápravných opatření. A to tak, aby z doporučení nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem a nedošlo k prozrazení ani jiných „důvěrných informací“ obsažených v oznámení.

Zákon stanoví, že do 7 kalendářních dnů oznamovatel musí obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).

Řešitel oznámení (příslušná osoba dle bodu 7.) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti, zejména o informacích uvedených v oznámení. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění oznámení. Tím není dotčeno oprávnění řešitele informovat příslušné osoby v rámci KAVX (např. jednatele společnosti) o zjištěných porušeních tak, aby mohlo být přijato efektivní nápravné opatření.

Oznámení lze učinit také anonymně

V takovém případě oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a řešitel oznámení nebude takové údaje zjišťovat. Zajištění anonymity oznamovatele poskytuje on-line nástroj pro přijímání oznámení (viz odkaz výše). Anonymní oznámení však KAVX v každém případě nemusí vyřizovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem o ochraně oznamovatelů. Ochrana podle tohoto zákona nicméně náleží původně anonymnímu oznamovateli až od chvíle, kdy je jeho totožnost odhalena osobě, která by jej mohla vystavit odvetnému opatření.

Řešitel oznámení zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti oznamovatele ani jiných osob uvedených v oznámení. Totožnost těchto osob může řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze s jejich souhlasem nebo v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje oznamovatele. Tím není dotčena možnost řešitele oznámení informovat KAVX o totožnosti osob, které se dopustily protiprávního jednání. Orgánům činným v trestním řízení je možné totožnost oznamovatele sdělit, pokud o to požádají pro účely trestního řízení.

Jakou poskytuje Směrnice ochranu oznamovateli

V případě, že kdokoliv učiní vůči KAVX oznámení dle Směrnice, je chráněn před odvetným opatřením ze strany KAVX. Odvetným opatřením se rozumí jakékoli jednání vyvolané oznámením a učiněné KAVX či jinou osobou na jeho pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem pracovní činnosti a které může oznamovatel důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, to je zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.

Výjimky, kdy oznamovateli ochrana dle Směrnice nenáleží a kdy může být sám postižen pro protiprávní jednání:

 • pokud učiní oznámení vědomě nepravdivé
 • pokud učiní oznámení jiným způsobem, než v souladu se Směrnicí
 • pokud oznámí skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti – jde o případy, kdy by oznámení zasahovalo do podstatných bezpečnostních zájmů České republiky nebo některých typů smluvních a zákonných povinností, zejm. povinnosti mlčenlivosti právnických a lékařských profesí (netýká se bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti dle daňového řádu a jiných předpisů – tyto skutečnosti oznámit lze)

Řešitelem oznámení to jest osobou příslušnou k přijetí oznámení (dále i jen „řešitel“ nebo „příslušná osoba“), jeho přezkoumání a navržení odpovídajících nápravných opatření v souladu s vnitřním předpisem KAVX je:

ZA ZÁVOD LANŠKROUN ZA ZÁVOD UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZA ZÁVOD BZENEC
Jméno řešitele Alena Kristková Leona Pospíšilová Marta Vojtěšková
Pracovní pozice HR Manager Personální oddělení Senior HR Manager CZ Personální oddělení HR Manager Personální oddělení
Kontaktní email alena.kristkova@kyocera-avx.com leona.pospisilova@kyocera-avx.com marta.vojteskova@kyocera-avx.com
Adresa pro písemné oznámení poštou KYOCERA AVX Components s.r.o. Dvorakova 328, 563 01 Lanškroun, Czech Republic KYOCERA AVX Components s.r.o. Za Olšávkou 303, 686 01 Uherské Hradiště, Czech Republic KYOCERA AVX Components s.r.o. Spojovací 1613, 696 81 Bzenec, Czech Republic

V případě nepřítomnosti příslušné osoby v daném závodě je po dobu nepřítomnosti této osoby (dovolená, dočasná pracovní neschopnost, překážky v práci apod.) oprávněn vykonávat činnost příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů pověřený zaměstnanec z jiného závodu. Výše uvedené příslušné osoby jsou po dobu jejich nepřítomnosti vzájemně zastupitelné.

Nad rámec zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je příjem oznámení týkajících se korporace KAVX a/nebo oznámení přesahujících území ČR umožněn dále interně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému KAVX, a to:

ON-LINE ELEKTRONICKY vyplněním elektronického formuláře, který je dostupný prostřednictvím webových stránek www.kyocera-avx.cz Elektronický formulář je dostupný také prostřednictvím mobilního zařízení díky naskenování čárového kódu, uvedeného níže.

Řešitelem oznámení je v takovém případě pro všechny závody v ČR:

JMÉNO ŘEŠITELE PRACOVNÍ POZICE Čárový kód pro přístup do korporátního oznamovacího systému
Karen Smith Sr. VP, Administration & Corporate Secretary QR
Cindy Dodd Sr. Manager, Global Compliance

Oznámení lze také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti:

 1. prostřednictvím interaktivního formuláře na webové stránce: oznamovatel.justice.cz
 2. elektronicky na emailové adrese: oznamovatel@msp.justice.cz
 3. ústně – telefonicky na číslo: +420 221 997 840

Podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Žádoucí je však podat oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému, neboť prostřednictvím přímého šetření jsou dány efektivnější a bezprostřední možnosti reakce na zjištěná podezření a lze tak účinně a rychle zabránit hmotným škodám či poškození své pověsti; dosáhnete tak vyřešení problému s garancí právní ochrany a vyhnete se riziku spojenému např. z neoprávněného uveřejnění oznámení.